DSW - miejsce dla Ciebie

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

 

 

Wielowymiarowość zagrożeń bezpieczeństwa powoduje że skuteczne ich zwalczanie wymaga koordynacji działań wieli instytucji. Specjalność Zarządzanie systemami bezpieczeństwa kierowana jest do osób chcących zdobyć wiedze praktyczną dotyczącą form kierowania działaniami prowadzonymi w poszczególnych podsystemach bezpieczeństwa i koordynacji tych działań. Program koncentruje się na funkcjonowaniu tak zwanego systemu pozamilitarnego, ale uwzględnia procedury wykorzystania Sił Zbrojnych do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Zdobycie tej wiedzy w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej umożliwia zarówno interesujący dobór przedmiotów, jak i wykładowców, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe

·         Administracja w systemie bezpieczeństwa państwa

·         Przygotowanie obronne państwa w sektorze pozamilitarnym

·         System Obrony Państwa - rozwiązania prawne i organizacyjne

·         Ochrona antyterrorystyczna Polski

·         Pozarządowe formy zapewnienia bezpieczeństwa

·         System monitorowania zagrożeń

·         Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w aglomeracji miejskiej

 

Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć:

·         wykłady, seminaria dyplomowe prowadzone przez wybitnych specjalistów

·         interaktywne ćwiczenia i konwersatoria

·         laboratoria komputerowe

·         indywidualne konsultacje

 

Zajęcia prowadzą między innymi

Prof. DSW dr hab. Piotr Daniluk

Prof. DSW dr hab. Krzysztof Kubiak

Prof. DSW dr hab. Piotr Mickiewicz

Dr Jerzy Dereń

Dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

Dr Helena Wyligała

Mgr Marek Janusz

Mł. insp. mgr Robert Wodejko