DSW - miejsce dla Ciebie

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Polecamy

  • System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura – charakter – obszary, red. Jarosław Gryz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

Publikacja ta jest pierwszym w Polsce szczegółowym omówieniem systemu reagowania kryzysowego UE. Praca zawiera ogrom informacji, od rozwiązań prawnych i zapisów legislacyjnych, poprzez prezentację mechanizmów regulujących unijne formy angażowania poprzez procedury reagowania w poszczególnych, niekiedy nieznanych powszechnie obszarach aktywności. Walorem tej publikacji jest także sam fakt podkreślenia, że Unia Europejska posiada rozbudowane instrumentarium reagowania kryzysowego. Pozwala to na podejmowanie skutecznych interwencji na zagrożenia, co powinno być uwzględnione także w polskiej polityce bezpieczeństwa, zakładającej prowadzenie tych działań wyłącznie w systemie sojuszniczym (NATO).

  • Mickiewicz Piotr, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012

Książka prezentuje rozwiązania ustrojowe dotyczące sposobu funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa w ośmiu wybranych państw. Ich dobór jest konsekwencją specyfiki funkcjonowania poszczególnych systemów politycznych państw demokratycznych i ich wpływu na kształt systemu bezpieczeństwa narodowego. W każdej części zaprezentowano zarówno uwarunkowania prawne funkcjonowania systemu bezpieczeństwa oraz omówiono zasady na jakich funkcjonują systemy bezpieczeństwa militarnego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego oraz system antyterrorystyczny.

  • Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, red. Grzegorz Sobolewski, Dariusz Majchrzak, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012

Publikacja poświecona roli zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa. Autorzy omówili w niej założenia teoretyczne zarządzania systemem bezpieczeństwa narodowego oraz podsystemem zarządzania kryzysowego oraz zaprezentowali poszczególne rozwiązania praktyczne. Walorem książki jest ukazanie działań prowadzonych na różnych szczeblach administracji.

  • Lisiecki Marek, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Wydawnictwo ŁośGraf, Warszawa 2011

Podręcznik w systematyczny i uporządkowany sposób omawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem infrastruktury i obiektów użyteczności publicznej, ochroną przed przestępczością i terroryzmem, zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie kryzysu. Autor omawia rolę instytucji publicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej. 

  •  Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie. Rupert Smith

Książka Ruperta Smitha jest zaliczana do najważniejszych lektur, które w ostatnich 20 latach podejmowały problematykę użycia siły w stosunkach międzynarodowych. Autor rozważa klasyczny problem związku między celami politycznymi państw a sposobami prowadzenia wojny, traktowanej jako środek do osiągnięcia tych celów. Poszukuje odpowiedzi na pytanie: Dlaczego wojny prowadzone przez najwyżej rozwinięte państwa, dysponujące przygniatającą przewagą techniczną i organizacyjną, najczęściej przynoszą rezultaty przez społeczeństwa tych państw uznawane za rozczarowujące? Zagadnienia podejmowane przez Smitha były od wieków w centrum zainteresowania strategów i myślicieli zajmujących się zjawiskiem wojny i jej związkami z teorią i praktyką polityczną. Rupert Smith mierzy się z nimi w sposób bardzo przekonujący, korzystając z niezwykle bogatego doświadczenia wojskowego. Przez ostatnie dziesięć lat swojej czterdziestoletniej służby w wojsku piastował najwyższe stanowiska dowódcze w kilku misjach międzynarodowych. Książka, którą Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oddaje do rąk polskiego czytelnika, jest lekturą obowiązkową dla wszystkich, którzy związkami wojny i polityki się interesują, czy biorą udział w procesie kształtowania i podejmowania decyzji w tym zakresie. Powinni się z nią zapoznać zarówno politycy podejmujący decyzje o użyciu sił zbrojnych, jak i osoby angażujące się w działalność organizacji pozarządowych aspirujących do wpływania na ten proces decyzyjny, eksperci i studenci stosunków międzynarodowych, dziennikarze relacjonujący przebieg konfliktów zbrojnych, wreszcie wojskowi wszystkich stopni, od szeregowca do generała.